روشنایی انسان محور (Human-Centric Lighting) که به اختصار HCL  نامیده می شود، روشی جامع برای بررسی تأثیرات نور بر انسان ها در شرایط مختلف و کنترل آن بصورت بهینه می باشد. در بخش اول قصد داریم با مفاهیم اولیه و اساسی روشنایی انسان محور آشنا شویم (ادامه) .

صفحه ۱  |   صفحه ۲  |   صفحه ۳  |  صفحه۴

آیا با مفهوم نور ایمن آشنا هستید؟در تامین روشنایی و طراحی نورپردازی، باید مطمئن شوید که چراغ‌ها و منابع نوری انتخاب شده با استانداردهای ایمنی فوتوبیولوژیک مطابقت دارند. در گذشته، خطرات ناشی از قرار گرفتن در معرض تشعشعات نوری برای بدن انسان ها ... (ادامه) .

صفحه ۱  |   صفحه ۲  |   صفحه ۳  |  صفحه ۴

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719