نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران

 

:در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران می توانید از غرفه سایان الکتریک دیدن فرمایید

تاریخ برگزاری: ۶ الی ۹ مردادماه        

۱۸ ساعات بازدید: ۱۰ الی        

مکان: محل دائمی نمایشگاه های تهران، سالن ۴۰ - غرفه ۳۲        

دیدگاه خود را بنویسید

تهران، بلوار آفریقا، نبش کوچه طاهری، برج مرکز تجارت ایران، طبقه ۱۱، واحد ۱ 26291971-021 ... 26291978-021
021-91009719